International School - Hue University

Study Local, Work Global

Lãnh đạo Khoa

PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Quyền Khoa Trưởng

Đội ngũ giảng dạy

TS. Phạm Gia Tùng

GIS và Viễn thám, Quản lý tài nguyên

ALBERT STÖCKL

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Ingrid Sieder, MBA

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Arikan Irfan

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Judith ERTLER HERNANDEZ

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Dr. Miroslav (Miša) TRIFUNOVIĆ

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Prof.(FH) Dr. Karl C. Ennsfellner

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Mag. Ulrike Prommer

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Seppo Virtanen

Mạng máy tính

Prof. Dr. Alberto Romero Ania

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Prof.(FH) Mag. Claudia Bauer-Krösbacher PhD

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Mag. Dr. Christian Kümmel

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

MMag. Günther Aigner

Giảng viên ngành Quản trị Du lịch và Công nghệ Giải trí

Antti Hakkala

Cơ bản về truyền dữ liệu

Đăng ký tuyển sinh